• +420 792 319 961

  • info@zlataceskarodinka.cz

  • Zámostní 1155/27, Ostrava

Ochrana osobních údajů a zasílání obchodních sdělení

Některé poskytnuté údaje uvedené v objednávce mohou mít povahu osobních údajů.  Osobním údajům je poskytována ochrana v souladu s právním řádem České republiky, a to zejména  zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a Nařízením Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), tzv. General Data Protection Regulation, účinném v České republice od 25.5.2018 (dále jen „GDPR“) a jinými přímo aplikovatelnými předpisy Evropské unie.

  Zájemce bere na vědomí, že jeho osobní údaje jsou zpracovávány primárně za účelem přípravy nabídky a poskytování služeb společnosti (zprostředkování jednání a předání kontaktu vázanému zástupci společnosti SMS Finance a.s.) a realizace návrhů smluv pro zájemce na základě žádosti zájemce. Pro tyto účely není ke zpracování osobních údajů zájemce zapotřebí souhlasu se zpracováním osobních údajů ze strany zájemce. Pokud zájemce společnosti poskytne jakékoliv další nepovinné osobní údaje, činí tak dobrovolně, na základě svého uvážení. Společnost je oprávněna na email zájemce, který jí byl poskytnut v rámci využití služeb společnosti, zasílat obchodní sdělení, která budou výslovně označena jako obchodní sdělení ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, v platném znění, budou obsahovat informace o obdobných produktech či službách společnosti a zájemci bude umožněno toto zasílání kdykoliv zrušit prostřednictvím uvedeného jednoduchého postupu u každého jednotlivého obchodního sdělení, které zájemce od společnosti obdrží. Pro tyto účely již společnost nepotřebuje předchozí souhlas s využitím elektronického kontaktu.

Využití osobních údajů pro účely marketingu, tj. zejména zasílání informací o produktech třetí osob je možné pouze na základě souhlasu zájemce, a to na dobu, než zájemce svůj souhlas odvolá. Zájemce je oprávněn svůj souhlas se zpracováním osobních údajů pro marketingové účely odvolat kdykoliv, aniž by tím bylo dotčeno poskytování služeb společnosti.

V případě uvedení osobních údajů třetí osoby zájemce prohlašuje, že tato třetí osoba souhlasí s uvedením údajů a s případným sjednáním vybraného produktu. Pro tento účel se zájemce zavazuje doložit společnosti kdykoliv na vyžádání souhlas této osoby se zpracováním osobních údajů. V opačném případě není společnost jakkoliv odpovědná za újmu, která případně v této souvislosti této osobě vznikne a veškerou odpovědnost vůči této osobě i společnosti za toto jednání nese zájemce. Zvýšenou pozornost a péči bude společnost poskytovat osobním údajům nezletilých osob, za které uděluje souhlas ke zpracování osobních údajů zákonný zástupce nezletilého, a to za podmínek zejména GDPR a zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Údaje mohou být pro zájemce dostupné v tzv. „klientské zóně“, kam je oprávněn zájemce přistupovat zabezpečeně pod svým registračním jménem a heslem (pokud je takový přístup zřízen). Každému, kdo si prostřednictvím klientské zóny na portálu udělá kalkulaci na jakýkoliv z nabízených produktů, bude jeho kalkulace (včetně osobních údajů) uložena do klientské zóny. Zájemce registrací na portálu společnosti, tj. zřízením tzv. klientské zóny, bere na vědomí, že daná kalkulace včetně osobních údajů bude v případě, že zájemce odklikne tlačítko uložena v klientské zóně a kdykoliv po přihlášení zájemce do portálu zpřístupněna zájemci tak, aby mohl zájemce kalkulaci kdykoliv v budoucnu upravit, či dokončit. Klientská zóna rovněž slouží zájemci pro následnou správu veškerých smluv, které zájemce prostřednictvím portálu uzavřel.

Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, zájemce má právo přístupu k osobním údajům, právo na opravu osobních údajů a další práva zaručená mu GDPR a zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Zájemce bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje uvádět správně a pravdivě, a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat společnost o změně ve svých osobních údajích. Zájemce potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné, a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

Cookies
V souladu s ustanovením § 89 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, informuje společnost zájemce, že portál společnosti využívá pro svou činnost tzv. cookies. Soubory cookies slouží k personalizaci a analýze návštěvnosti. Cookies neslouží k získávání jakýchkoliv citlivých osobních údajů nebo k identifikaci zájemce jako konkrétní osoby. Pokud bude mít prohlížeč zájemce povoleno použití cookies, bude společnost vycházet z toho, že zájemce souhlasí s využíváním standartních cookies ze strany portálu společnosti.  

Závěrečná ustanovení
Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.
Tyto obchodní podmínky, jakož i veškeré právní vztahy vznikající či které v budoucnu vzniknou mezi společností a zájemcem v souvislosti s poskytováním služeb se řídí právním řádem České republiky. Veškeré spory vzniklé na základě těchto obchodních podmínek nebo v souvislosti s nimi, budou s konečnou platností řešeny obecnými soudy České republiky  

Kontaktní údaje společnosti:
Adresa pro doručování:        
Best Series, s.r.o.,
IČ:056 43 724
Zámostní 1155/27, 
Ostrava 710 00;

Emailová adresa: info@bestseries.cz
Telefonický kontakt: 792 319 961

Dále klient souhlasí se zpracováním osobních údajů SMS finance a.s