• +420 792 319 961

  • info@zlataceskarodinka.cz

  • Zámostní 1155/27, Ostrava

Všeobecné obchodní podmínky (dále také jen „OP“)

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Společnost Best Series s.r.o., IČO: 05643724 , se sídlem Zámostní 1155/27, Slezská Ostrava, Ostrava 710 00, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 69453 (dále jen „Zprostředkovatel“)

1.2. Zprostředkovatel v rámci své činnosti poskytuje služby, jejichž obsah je vymezen v čl.

3 a násl. těchto OP (dále jen „Služby“).

1.3. Finanční poradce je jako podřízený pojišťovací zprostředkovatel oprávněn vyvíjet zprostředkovatelskou činnost v pojišťovnictví, tj. na úseku zprostředkovávání pojištění a dalších finančních produktů (penzijní připojištění, stavební spoření, apod.), a je zapsán v Registru pojišťovacích zprostředkovatelů a samostatných likvidátoru pojistných událostí vedeném ČNB. Má uzavřenou smlouvu o obchodním zastoupení s pojišťovacím agentem SMS finance a.s. se sídlem Hvězdova 1716/2b., Praha PSČ:140 00, IČ: 25381512, zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě v oddíle B, vložce 1714. (dále jen „Finanční poradce“).

1.4. Klient je fyzickou osobou (spotřebitelem), která má zájem o využívání Služeb Zprostředkovatele, a která v souladu s čl. 2 OP a za podmínek uvedených v těchto OP uzavřela smlouvu o poskytování Služeb (dále jen „Klient“). Klientem není právnická osoba ani podnikající fyzická osoba, která by chtěla využít Služeb Zprostředkovatele v souvislosti se svým podnikáním.

1.5. Tyto OP stanovují vzájemná práva a povinnosti mezi Zprostředkovatelem a Klientem při poskytování Služeb. Klient vyslovuje souhlas s těmito OP, s právy a povinnostmi v těchto OP uvedenými a zavazuje se je dodržovat.

1.6. Klient bere na vědomí, že tyto OP se vztahují primárně na vztah mezi Zprostředkovatelem a Klientem. Pokud se Klient v návaznosti na poskytnutí Služby a doporučení Zprostředkovatele rozhodne uzavřít jakoukoli smlouvu. Tyto obchodní podmínky upravují pouze v stah mezi klientem a zprostředkovatelem. Úkol a služba sprostředkovatele spojit klienta s finančním poradcem. Tím se rozumí zprostředkování schůzky mezi klientem a finančním poradcem. Proto klient bere na vědomí, že Zprostředkovatel nebere odpovědnost mezi dohodami mezi klientem a třetími stranami.

1.7. Tyto OP současně obsahují informace a poučení povinně poskytované Klientům (spotřebitelům) před uzavřením smlouvy prostřednictvím komunikace na dálku.

UZAVŘENÍ SMLOUVY MEZI ZPROSTŘEDKOVATELEM A KLIENTEM
2.1. V případě, že má Klient zájem o poskytování Služeb, zaregistruje se na internetových stránkách Zprostředkovatele, a to vyplněním předepsaných údajů v přihlašovacím formuláři a požádá o vytvoření uživatelského účtu (dále jen „Uživatelský účet“). Nezbytnou podmínkou pro vytvoření Uživatelského účtu a následného uzavření smlouvy a poskytování Služeb je potvrzení souhlasu se zněním těchto OP a s jejich dodržováním. Bez zbytečného odkladu po vyplnění a odeslání údajů a po potvrzení souhlasu s OP ze strany Klienta, bude Zprostředkovatelem na poskytnutou emailovou adresu Klienta zasláno potvrzení o vyplnění přihlašovacích údajů se žádostí o ověření jejich správnosti pro potvrzení identifikace Klienta. Okamžikem potvrzení správnosti
údajů a svoji identifikace Klientem, dojde k vytvoření Uživatelského účtu a k uzavření smlouvy o poskytování Služeb (dále jen „Smlouva“), která se bude řídit těmito OP.

2.2. Potvrzením správnosti údajů a potvrzením identifikace se Klient současně zavazuje a prohlašuje, že
poskytnuté osobní údaje se skutečně vztahují k jeho osobě nebo k osobám blízkým ve smyslu § 22 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen „občanský zákoník“), za které Klient jedná s jejich výslovným souhlasem nebo na základě zákonného zmocnění, tj. zejména jako zákonný zástupce (dále jen „Osoba blízká“),
Uživatelský účet vytvořil a bude ho užívat pouze pro potřeby své nebo Osob blízkých,
pokud v průběhu trvání Smlouvy bude Zprostředkovateli poskytovat jakékoli další údaje a dokumenty, budou se tyto vztahovat pouze k jeho osobě nebo Osobám blízkým,
nevydává se za jakoukoli jinou osobu či jiným způsobem nenarušuje práva jakýchkoli třetích osob,
veškeré Klientem poskytnuté údaje jsou pravdivé, úplné a v době poskytnutí aktuální.
Klient bere na vědomí, že v případě nepravdivosti tohoto prohlášení a porušení této povinnosti se vystavuje riziku odpovědnosti a veškerým negativním právním důsledkům s tímto souvisejícím, včetně případných důsledků trestněprávních.

2.3. V souvislosti s vytvořením Uživatelského účtu a s uzavřením a plněním Smlouvy Klient poskytuje (bude poskytovat) Zprostředkovateli své osobní údaje, které je Zprostředkovatel oprávněn zpracovávat v souladu s právními předpisy týkajícími se ochrany osobních údajů. Informace v této souvislosti povinně poskytované Klientům jako subjektům údajů lze nalézt zde a Klient potvrzuje, že se s těmito seznámil.

PŘEDMĚT SMLOUVY, VYMEZENÍ POSKYTOVANÝCH SLUŽEB
3.1. Předmětem Smlouvy je poskytování následujících Služeb ze strany Zprostředkovatele pro Klienta:
služba Uživatelského účtu (blíže viz čl. 4. těchto OP),
Zprostředkování schůzky klienta s finančním poradcem (blíže viz čl. 5. těchto OP),
zprostředkování online informačního magazínu (blíže viz čl. 6. těchto OP),

3.2. Řádné poskytování Služeb ze strany Zprostředkovatele je podmíněno splněním předpokladů a povinností vymezených v těchto OP a poskytováním řádné součinnosti ze strany Klienta.

3.3. Klient bere na vědomí, že podstatou a základní charakteristikou poskytování Služeb je jejich poskytování on-line. Z povahy takto poskytovaných Služeb vyplývá zejména způsob komunikace mezi Zprostředkovatelem a Klientem při plnění Smlouvy a poskytování Služeb (blíže viz čl. 11 těchto OP) a dále způsob plnění některých zákonných povinností Zprostředkovatele vůči Klientovi, které budou probíhat rovněž prostřednictvím prostředků komunikace na dálku.

3.4. Vzhledem k charakteru poskytování Služeb, tedy poskytování služeb on-line, je nezbytnou podmínkou, aby měl Klient zřízeno internetové připojení a nainstalován internetový prohlížeč. Při využívání Služeb bude Klient hradit pouze běžné sazby za službu internetového připojení svému poskytovateli této služby, tedy poskytování Služby nepodléhá žádné zvláštní zvýšené sazbě hrazené Zprostředkovateli. Klient je také povinen zajistit vhodnými prostředky, zejména prostřednictvím antivirového software a průběžných aktualizací operačního systému, dostatečnou úroveň zabezpečení proti zneužití Uživatelského účtu nebo jakýchkoli Klientem poskytnutých dat třetí osobou. Zprostředkovatel neodpovídá za újmu vzniklou Klientovi zneužitím Klientova Uživatelského účtu nebo Klientem poskytnutých dat v důsledku neoprávněného zásahu třetí osoby.

3.5. Klient souhlasí s tím, aby Zprostředkovatel byl oprávněn započít s poskytováním Služeb ihned po uzavření Smlouvy; právo Klienta na odstoupení od Smlouvy dle čl. 10.3 těchto OP tímto není jakkoli dotčeno.

VYMEZENÍ A PODMÍNKY SLUŽBY UŽIVATELSKÉHO ÚČTU
4.1. Vytvořením Uživatelského účtu poskytuje Zprostředkovatel Klientovi Službu Uživatelského účtu spočívající v poskytnutí prostoru pro nahrání a uložení znění dokumentů Klienta v elektronické formě, pro usnadnění správy, lepšího přehledu a snadnější dostupnosti znění těchto dokumentů pro Klienta (digitalizovaný archiv dokumentů Klienta).

4.2. Uživatelský účet současně slouží jako prostředek komunikace mezi Klientem a Zprostředkovatelem a finančním poradcem, kterým dochází k plnění dalších Služeb ze strany Zprostředkovatele.

4.3. Službu Uživatelského účtu je Klient oprávněn využívat po zadání přihlašovacích údajů k Uživatelskému účtu, které jsou tvořeny unikátní kombinací přihlašovacího jména Klienta a hesla zvoleného Klientem. Klient není oprávněn poskytovat třetím osobám své přihlašovací údaje k Uživatelskému účtu ani jakkoli jinak umožnit užívání Uživatelského účtu a dalších Služeb třetím osobám.

4.4. O případné plánované údržbě a s tím související dočasné nedostupnosti Uživatelského účtu se Zprostředkovatel zavazuje Klienta předem informovat prostřednictvím informace uveřejněné v prostředí Uživatelského účtu nebo informace zaslané emailovou zprávou, a to s dostatečným předstihem před plánovanou dočasnou nedostupností Uživatelského účtu. Zprostředkovatel je současně oprávněn na nezbytně nutnou dobu omezit nebo přerušit funkčnost Uživatelského účtu či svých internetových stránek z důvodu neplánované údržby či opravy či z jiného důvodu na straně Zprostředkovatele, a to i bez předchozího oznámení Klientovi; Zprostředkovatel není odpovědný za jakoukoli případnou újmu způsobenou Klientovi z důvodu dočasné nefunkčnosti a nedostupnosti Uživatelského účtu či internetových stránek Zprostředkovatele.

4.5. Klient bere na vědomí, že Zprostředkovatel má přístup k Uživatelskému účtu a k jeho obsahu. Zprostředkovatel je oprávněn v průběhu trvání Smlouvy prostředí Uživatelského účtu a jeho obsah měnit, upravovat, doplňovat či jakkoli do tohoto zasahovat; obdobné platí i pro internetové stránky Zprostředkovatele.

4.6. S výjimkou užívání Uživatelského účtu na uživatelské úrovni popsané v těchto OP není Klient oprávněn jakkoli jinak zasahovat do prostředí Uživatelského účtu a souvisejících systémů, technologie či aplikací, tyto měnit, přizpůsobovat, upravovat či jakýmkoli jiným způsobem do nich zasahovat.


VYMEZENÍ A PODMÍNKY SLUŽBY „ZPROSTŘEDKOVÁNÍ SCHŮZKY S FINANČNÍM PORADCEM“
5.1. Touto Službou se Zprostředkovatel zavazuje, že zprostředkuje schůzku s finančním poradcem v co nejkratší možné době .(dále jen „Zprostředkování schůzky“).

5.2. Zprostředkování schůzky se rozumí domluvení samotné schůzky, přední údajů klienta, který má zájem o jakékoli finanční produkty, kdy klient má zájem uzavřít, změnit nebo získat informace od finančního poradcem z úseku pojišťovnictví a dalších finančních služeb jak je vymezeno v popisu finančního poradce. Zprostředkovatel zajistí předání kontaktních údajů finančnímu poradci klienta, který projevil zájem uzavřít, změnit pojistnou smlouvu nebo smlouvu obdobného charakteru, případně získání informací z finančního pole. Zprostředkovatel zajistí aby klient byl seznámen se vším, co vyplívá zejména z nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.4.2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, kdy za účelem předání kontaktu mezi finančním poradcem a klientem, souhlas klienta se se zpracováním osobních údajů, které bude splňovat veškeré zákonné požadavky, a to souvislosti s realizací těchto OP.


VYMEZENÍ A PODMÍNKY SLUŽBY „ZPROSTŘEDKOVÁNÍ MAGAZÍNU“
6.1. Zprostředkovatel se zavazuje zprostředkovat magazín s aktuálním informacemi z finančního trhu. Každému klientovi za úplatu předplatného magazínu.

6.2. Magazín se předplácí na dobu neurčitou. Frekvence předplatného je jeden měsíc. Aktivaci předplatného se provádí na stránkách www.zlataceskarodinka.cz a to v klientském účtu. Odhlášení magazínu musí být zasláno volnou formou na adresu info@zlataceskarodinka.cz . Odhlášení magazínu bude provedeno následující měsíc od doručení odhlášení magazínu. Počátek předplatného je v okamžiku úspěšného provedení platby přes platební bránu GoPay.
Následně jsou automaticky aktivovány opakované platby.Opakované platby jsou vždy 30 dní od poslední platby. V okamžiku nezaplacení předplatného, nezaniká povinnost hradit předplatné do řádného odhlášení. V případě, že dojde k přerušení plateb předplatného náleží zprostředkovateli 1000Kč za vzniklé vícenáklady a odhlášení magazínu.

6.3. Magazín bude vyvěšen na v účtu klienta na stránkách www.zlataceskarodinka.cz. Magazín bude aktualizován několikrát do měsíce, minimálně však jedenkrát týdně.

6.4. Úhrada předplatného se provádí pomocí platební brány Gopay, dle jejich technických možností. Klient má nárok na vrácení předplatného a to ve lhůtě 14 dnů od první platby, a to bez udání důvodů.


DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN; INFORMACE POSKYTOVANÉ KLIENTOVI
9.1. Zprostředkovatel se při plnění Smlouvy a poskytování Služeb řídí těmito OP a příslušnými platnými a účinnými právními předpisy. Pro Zprostředkovatele nejsou závazné žádné další kodexy chování.
9. 2 Společnost GoPay nakládá s vašimi údaji podle mezinárodního bezpečnostního standardu PCI-DSS Level 1 (jedná se o nejvyšší úroveň datové bezpečnosti ve finančním sektoru).


TRVÁNÍ SMLOUVY A MOŽNOST JEJÍHO UKONČENÍ
10.1. Smlouva je uzavírána na dobu neurčitou.

10.2. Smlouvu jsou obě smluvní strany oprávněny písemně vypovědět bez uvedení důvodu.

10.3. Klient je oprávněn odstoupit od Smlouvy bez udání důvodu a bez jakékoli sankce ve lhůtě 14 dnů ode dne uzavření Smlouvy. Pro účely uplatnění práva na odstoupení od Smlouvy je Klient povinen o svém odstoupení od Smlouvy informovat Zprostředkovatele formou jednostranného právního jednání (například e-mailem na emailové adrese uvedené v těchto OP). Klient je oprávněn použít vzorový formulář pro odstoupení od Smlouvy, který tvoří přílohu č. 1 těchto OP, není to však jeho povinností. Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od Smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od Smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.

10.4. Zprostředkovatel je oprávněn s okamžitou účinností odstoupit od Smlouvy v případě, kdy se prohlášení Klienta uvedené v čl. 2.2 těchto OP ukáže jako nepravdivé, resp. v případě porušení povinnosti Klienta uvedené v čl. 2.2 těchto OP.

10.5. Obě smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od Smlouvy ze zákonem stanovených důvodů, zejména z důvodu porušení Smlouvy podstatným způsobem ve smyslu § 2002 občanského zákoníku.

10.6. V případě, že dojde k ukončení Smlouvy z jakéhokoli důvodu, bude po uplynutí příslušné lhůty (i) ukončeno poskytování veškerých Služeb ze strany Zprostředkovatele na základě Smlouvy, a (ii) deaktivován Uživatelský účet Klienta.


ZPŮSOB KOMUNIKACE MEZI SMLUVNÍMI STRANAMI
11.1. Vzhledem k charakteru poskytování Služeb, tedy poskytování služeb on-line, bude komunikace mezi smluvními stranami primárně probíhat prostřednictvím prostředků komunikace na dálku, a to
prostřednictvím Uživatelského účtu Klienta;
prostřednictvím emailových zpráv zasílaných na emailové adresy smluvních stran, přičemž
Zprostředkovatel bude Klienta kontaktovat na emailové adrese poskytnuté při zřizování Uživatelského účtu či emailové adrese oznámené kdykoli v průběhu trvání Smlouvy, a
Klient může Zprostředkovatele kontaktovat na emailové adrese info@zlataceskarodinka.cz;
případně telefonicky, přičemž
Zprostředkovatel bude Klienta kontaktovat telefonicky, pokud Klient při zřizování Uživatelského účtu či kdykoli v průběhu trvání Smlouvy poskytl své tel. číslo,
Klient může Zprostředkovatele kontaktovat na tel. čísle 792 319 961; uskutečnění tel. hovoru se Zprostředkovatelem podléhá pouze základním sazbám, které bude Klient hradit svému poskytovateli tel. služeb.

11.2. Pokud tyto OP stanovují právo či povinnost kterékoli smluvní strany učinit vůči druhé smluvní straně jakékoli oznámení, upozornění, potvrzení, doručení či jakékoli jiné sdělení (dále jen „Sdělení“), budou tyto práva či povinnosti plněny primárně prostřednictvím Uživatelského účtu a/nebo prostřednictvím emailových zpráv. Sdělení učiněné prostřednictvím emailové zprávy se považuje za doručené nejpozději v 10:00 hodin následujícího pracovního dne po dni odeslání. Sdělení učiněné vůči druhé smluvní straně pouze telefonicky nebude považováno za učiněné v souladu s těmito OP, pokud nedojde k jeho následnému potvrzení jednou z forem komunikace uvedených v první větě tohoto článku OP.

11.3. Zprostředkovatel je oprávněn nahrávat telefonní hovory mezi Klientem a Zprostředkovatelem a tyto nahrávky uchovávat a dále používat, a to pro účely plnění Služeb (plnění povinností vyplývajících ze Smlouvy). O tom, zda je tel. hovor skutečně nahráván, bude případně Klient informován na jeho počátku.

11.4. Vzhledem k tomu, že primárním komunikačním prostředkem mezi smluvními stranami při plnění Smlouvy a poskytování Služeb bude emailová komunikace, zavazuje se Klient bez zbytečného odkladu Zprostředkovateli oznámit změnu své emailové adresy a ostatních kontaktních a identifikačních údajů. V případě porušení této povinnosti neodpovídá Zprostředkovatel za to, že ve vztahu ke Klientovi nebylo možno učinit Sdělení či řádně plnit povinnosti ze Smlouvy či poskytovat Služby. Sdělení odeslaná na emailovou adresu Klienta se považují za učiněná v souladu s těmito OP i tehdy, pokud byla odeslaná na původní (již neaktuální) emailovou adresu Klienta z důvodu, že Klient nesplnil svoji povinnost oznámit změnu své emailové adresy Zprostředkovateli.


ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU, REKLAMACE SLUŽEB, PODÁNÍ STÍŽNOSTI, ŘEŠENÍ SPORŮ A DALŠÍ MOŽNOSTI OBRANY KLIENTA
12.1. V případě nespokojenosti Klienta s postupem či jednáním Zprostředkovatele, v případě nespokojenosti s poskytováním Služeb, v případě nefunkčnosti Uživatelského účtu nebo v případě chyb Uživatelského účtu či v jakýchkoli dalších případech se Klient může se svou stížností či žádostí o nápravu obrátit přímo na Zprostředkovatele, a to jedním ze způsobů komunikace uvedených v čl. 11 těchto OP.

12.2. Případnou žalobu na Zprostředkovatele lze podat u věcně a místně příslušného soudu.

12.3. Klient má v souladu se zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, právo na mimosoudní řešení spotřebitelských sporů, přičemž subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je Česká obchodní inspekce. Bližší informace o způsobu a podmínkách mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je možno nalézt na https://www.coi.cz/

12.4. V případě smluv uzavřených s Klientem (spotřebitelem) on-line má Klient dále v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013, právo na tzv. alternativní řešení sporu týkajícího se smluvního závazku uzavřeného on-line, a to prostřednictvím platformy pro řešení sporů on-line provozované Evropskou komisí a dostupné na internetové adrese https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=C S

ROZHODNÉ PRÁVO
13.1. Smlouva (včetně těchto OP) a poskytování Služeb se řídí právním řádem České republiky, zejména občanským zákoníkem.


PLATNOST A ÚČINNOST OP, MOŽNOST JEJICH ZMĚNY
14.1. Tyto OP nabývají platnosti a účinnosti dne 1. září 2018.

14.2. Vzhledem k očekávané dlouhodobosti smluvního vztahu mezi Zprostředkovatelem a Klientem (vyplývající zejména ze Služby) je Zprostředkovatel oprávněn jednostranně změnit a doplňovat obsah těchto OP.

14.3. Změna či doplnění OP bude Klientovi oznámena prostřednictvím emailové zprávy. Klient má možnost odmítnout změnu OP; v takovém případě je Klient oprávněn Smlouvu vypovědět ve lhůtě uvedené v první větě tohoto článku OP. V případě, že Klient z tohoto důvodu Smlouvu vypoví, Smlouva zaniká dnem předcházejícím dni nabytí účinnosti změny OP (čl. 10.6. těchto OP se zde použije obdobně). V případě, že v dané lhůtě Klient Smlouvu nevypoví, projevuje tím svůj souhlas s příslušnou změnou OP a zavazuje se OP v tomto změněném znění dodržovat.

Příloha č. 1 OP
Vzorový formulář pro odstoupení od Smlouvy
(V souladu s čl. 10.3 OP a za podmínek tam uvedených máte právo odstoupit od Smlouvy.
V případě, že tak chcete učinit, vyplňte tento formulář a zašlete jej Zprostředkovateli)

Oznámení o odstoupení od smlouvy
Adresát: Best Series s.r.o., IČO: 05643724 , se sídlem Zámostní 1155/27, Slezská Ostrava, Ostrava 710 00
Oznamuji, že tímto odstupuji od Smlouvy o poskytování služeb zprostředkovatele.
Datum uzavření smlouvy:

Jméno a příjmení Klienta (spotřebitele):

Adresa Klienta (spotřebitele):

Podpis Klienta (spotřebitele): (pouze pokud je tento formulář zasílán v listinné podobě)

Datum: